Lindsborg Location

201 South Main Street • Lindsborg, KS 67456

Phone (785) 227-2991

M-Th 8:30-4:30 • F 8:30-5 • Sat. 8:30-12